Üyelik Girişi
Site Haritası
Cahit Külebi ve Şiiri
Metin Tahlilleri/2
Hz. Peygamber
Edebiyat Sanatı
Türk Edebiyatı
Hz. Peygamber

Anasayfa

METİN TAHLİLLERİNE GİRİŞ 2 Hikâye-Roman-Tiyatro Genişletilmiş 4. Baskı, Akçağ Yay., Ankara, 2014, 390 s.
02.10.2014
BATI EDEBİYATINDA EDEBİ AKIMLAR 15. Baskı, Akçağ Yay., Ankara, 2014, 315 s.
02.10.2014
EDEBİYAT SANATI VE BİLİMİ Genişletilmiş 3. Bask; Akçağ Yay., Ankara, 2014, 416 s.
02.10.2014
Prof. Dr. İsmail Çetişli'nin yakında Akçağ Yayınları arasında çıkacak olan Şiir Dünyamız isimli kitabı, 1997’den 2013 uzanan dönemde kaleme almış olduğu 34 makale ve bildirisini içermektedir. Makale ve bildirilerin ortak tarafı hepsinin şiire dâir; özellikle -bir-ikisi dışında- Tanzimat sonrası Türk şiiriyle alâkalı olmasıdır. Giriş dışında dört ana bölümden oluşan Şiir Dünyamız'dan bazı başlıklar: Rüyalarımızın Dili Şiir Üstüne, Şairin Estetik Dil Endişesi, Türk Şiirinde Gurbet, Tanzimat Sonrası Türk Şiirinde Peygamber Algısında Değişme, Yunus Emre’nin Şiirlerinde Gönül, Yahya Kemal’in Şiirlerinde Hâtıra ve Hatırlama, Safahat’ta Mehmet Âkif’in Duygu Dünyası, İçimizden Bir Ses: Cahit Külebi, Attilâ İlhan’ın Vefatının Basındaki Yankıları, Mensur Şiir.
16.07.2014
Dergiler, milletlerin kültür ve sanatlarının varlıklarını koruyup sürdürmeleri, gelişip zenginleşmelerinde önemli rol üstlenirler. Özellikle kültür, sanat ve edebiyat dergileri bu hususta ilk sırada yer alırlar. Altmışıncı sayısıyla on beş yaşını doldurmuş bulunan Bizim Külliye, alanında rüştünü ispat etmiş; Türk dergiciliği tarihinde şimdiden yerini almış bir kültür ve edebiyat dergisidir. (Yazının tamamı makaleler bölümünde ve www.bizimkulliye.com'dadır.)
16.07.2014
Toplam sayıları iki yüzü bulan Cumhuriyet dönemi hikâyecilerinin eserlerinde, genel yapı, konu, dil ve üslûp bakımından birtakım ortaklıklar veya yakınlıklar söz konusu ise de, bunları kesin çizgilerle ayırıp mutlak bir tasnife tabi tutmak bir hayli zordur. Çünkü her tasnif, -karşılıklı geçişler sebebiyle- birtakım karışıklıkları beraberinde getirecektir. Bu durum dikkate alınmak kaydıyla 90 yıllık Cumhuriyet dönemi Türk hikâyesi; Cumhuriyet’in İlk Hikâyecileri/Millî Edebiyat Anlayışını Sürdürenler, Sosyal ve Toplumcu Gerçekçiler, Bireyin İç Dünyasına Yönelenler, Yeni Arayışlarda Olanlar (Modernistler-Postmodernistler-Yeni Gelenekçiler) olmak üzere dört ana başlık altında gruplandırmak mümkündür. (Yazının tamamı Makaleler bölümdedir.)
05.05.2014
TÜRK OCAĞI DENİZLİ ŞUBESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN KONFERANS 22 NİSAN SALI SAAT:20.30 EMSAN İLKÖĞRETİM OKULU KONFERANS SALONU
21.04.2014
Türk milleti, İslâmiyet’i kabul ettiği tarihten bu tarafa Hz. Peygamber’e karşı derin bir iman, bağlılık, sevgisi ve hürmet içinde olmuştur. Bunun en somut delili ise sanatımızdır. Başta edebiyat olmak üzere mimari, musiki, hat, çini vb. sanatlarımızda, Hz. Peygamber’e verilen değer; O’na duyulan sevgi ve saygı bütün açıklığıyla ifade edilmiştir. Nitekim ilk İslâmî eserlerden günümüze kadar ki bin yıllık tarih içinde kaleme alınmış bulunan sîyer, mevlid, şemâil, hilye, esmâ-i Nebî, mucizât-ı Nebî, gazavât-ı Nebî, ahlâku’n-Nebî, hicretü’n-Nebî, vefâtü’n-Nebî, mirâc-nâme, şefâat-nâme, regâibiyye, kırk hadis, yüz hadis, bin hadis veya başka isimler altındaki edebî veya gayr-i edebî; manzum veya mensur binlerce eser, Türk kültürü ve edebiyatında Hz. Peygamber’in yeri ve önemi hakkında fikir edinmemiz için yeterlidir diye düşünüyorum. (Mülâkatın tamamı "Makaleler" bölümündedir.)
03.04.2014
İslâmiyet sonrası Türk edebiyatının ana konularından biri Hz. Peygamber’dir. Başta “Na’t” olmak üzere “Esmâ-i Nebî, Mucizât-ı Nebî, Gazavât-ı Nebî, Ahlâku’n-Nebî, Hicretü’n-Nebî, Vefâtü’n-Nebî, Hilye, Siyer, Mevlid, Miracnâme, Şefâatnâme, Kırk Hadis, Yüz Hadis, Bin Hadis” adı altında kaleme alınan binlerce manzum veya mensur eser, bunun açık delili olmalıdır. (Yazının tamamı "Makaleler" bölümündedir.)
26.09.2013
Yunus Emre (1240-1320), Türk dili, edebiyatı ve şiirinin olduğu kadar kültürünün de aslî kurucularından biridir. Orta Asya’dan -Anadolu ve Rumeli merkez olmak üzere- batıya akan Türk milletinin bu süreçte yüz yüze kaldığı yeni bir vatan, yeni bir edebiyat, yeni bir hayat ve yeni bir medeniyet inşasında inkârı mümkün olmayan önemli görevler üstlenmiş olan bu büyük insan, genelde kültürün, özelde ise Türk dili, şiiri ve edebiyatının temellerini sağlam bir zemine oturtmuştur. Biraz dikkatli bir bakış, 700 yıllık dil, şiiri ve edebiyatımızın çok büyük ölçüde bu temeller üzerinde yükseldiği gerçeğini görmekte zorlanmayacaktır. (Yazının tamamı "Makaleler" bölümündedir.)
13.07.2013
 1 

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam6
Toplam Ziyaret20414
Edebî Akımlar
Halit Ziya Uşaklıgil
Memduh Şevket
Peygamber ve Gül
Metin Tahlilleri/1
Edebî Akımlar